تعداد بازدید: ۱۲,۵۳۹ مثال‌هایی از رایانش داده‌محور •جست‌وجوی Web به هر زبانی •داده‌کاوی •کاربردهای عملی هوش‌تجاری (BI) •امور آماری •مدیریت مشتریان •تحلیل‌های المان محدود (FEA) در مهندسی •پردازش زبان‌های طبیعی •پردازش گفتار •کاربردهای علمی...

بیشتر