Tagged: linq

نوشتن if در LINQ Where

تعداد بازدید: ۱۲۴ برای نوشتن if و شرط در linq و برای استفاده در mvc asp می توانید به صورت زیر شرط خود را بنویسید مثال :

و یا به صورت

و...

بیشتر

چطور Like % را در Linq استفاده کنیم

تعداد بازدید: ۱۶۲ برای استفاده از like (sql)در Linq  میتوان به روش زیر استفاده کرد

و برای استفاده      ‘LIKE ‘%abc مبتوان از کد  StartsWith(“abc”) و EndsWith(“abc”) که معادل کد ‘%LIKE ‘abc می...

بیشتر
8theme